Borghesi Consultancy BV

Bestel het boek: Van veranderen naar verbeteren

Bestel het boek: Flow in de zorg

De juiste weg naar het bereiken van een doelstelling.

Publicaties

Therese Borghuis publiceert regelmatig over logistiek in de zorg. In onderstaande publicaties vindt u een eerste indruk. Neem contact op om de complete publicaties in PDF te ontvangen; wij sturen ze met plezier toe!

Borghuis-Lub T.L. & Lub M.E.: Van veranderen naar verbeteren. Hoe krijg je iedereen mee?

Organisaties in de zorg maken veel veranderingen door. Bij een groot deel van deze veranderingen wordt het beoogde resultaat niet gehaald of vallen medewerkers en leidinggevenden terug op hun oude gedrag. Hoewel er al veel boeken zijn geschreven over verandermanagement, biedt dit boek een unieke aanpak, de cirkel van succesvol veranderen: een combinatie van de harde en de zachte kant van veranderen.

De harde kant laat zien hoe u met een stapsgewijze, rationele benadering weerstand doorbreekt. De zachte benadering gaat in op de psychologische veranderingen van medewerkers en hoe u hiermee als leidinggevende het beste kunt omgaan. De inhoud van het boek berust op theoretische kennis, geïllustreerd met vele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Met de aanpak in dit boek kunt u morgen aan de slag.

Het boek "Van veranderen naar verbeteren. Hoe krijg je iedereen mee?' kunt u via e-mail bestellen.

Therese Borghuis-Lub & Mirjam Lub | Van veranderen naar verbeteren. Hoe krijg je iedereen mee? | Borghesi Consultancy, 2013 | ISBN 978-90-816658-0-3 | 128 pagina's | 17 x 23,8 cm | prijs € 24,95

Borghuis-Lub, T.L. 2011 - Flow in de zorg. PatiŽntenlogistiek: niet harder, maar anders werken

Meer vraag naar service, toename van concurrentie, tekorten op de arbeidsmarkt en kostbare technologische verbeteringen vormen een nieuwe en uitdagende omgeving voor organisaties in de gezondheidszorg. Harder werken loont niet meer. Nieuwe, innovatieve methoden zijn noodzakelijk. 

Dit boek beschrijft op welke manier Theory of Constraints (TOC), Lean en Six Sigma de doelmatigheid, veiligheid en kwaliteit van de zorg sterk kunnen verbeteren. De kenmerken en de werking van elke methode worden helder beschreven evenals de resultaten die in Nederland tot nu toe zijn bereikt. Een beschrijving van de overeenkomsten en verschillen laat zien dat de doelstelling van de organisatie bepalend is voor de keuze voor een van de methoden. Door TOC, Lean en Six Sigma met elkaar te combineren kunnen organisaties nog beter hun doel bereiken. Diverse combinatiemogelijkheden passeren de revue. Het boek sluit af met een praktijkvoorbeeld in een ziekenhuis. 

Dit boek kunt u via e-mail bestellen.

Therese Borghuis-Lub | Flow in de zorg. Patiëntenlogistiek: niet harder, maar anders werken.
 Borghesi Consultancy, 2011 
ISBN 978-90-816658-1-0 | 120 pagina's | 17 x 23,8 cm | prijs € 24,95

Paree, M. en T.L. Borghuis-Lub, 2010 - Medisch contact

TOC en klinische paden: vriend of vijand? Een praktische beschrijving van overeenkomsten, verschillen en combinatiemogelijkheden van TOC en klinische paden.

TOC is een logistieke methodiek waarbij artsen en verpleegkundigen sturen op de voorspelde ontslagdatum van elke patiënt. De methodiek is na een korte introductie direct toepasbaar voor alle patiënten op verpleegafdelingen en stimuleert de dagelijkse samenwerking tussen arts en verpleegkundigen. Het sturen op de ontslagdatum en het oplossen van knelpunten die deze ontslagdatum vertragen, resulteren in een substantiële verlaging van de gemiddelde ligduur van alle patiënten en daarmee een verbetering in doelmatigheid van het ziekenhuis als geheel.
Klinische paden worden ontwikkeld voor een groep patiënten met een standaard, min of meer voorspelbaar zorgproces.

Een multidisciplinair team, bestaande uit een vertegenwoordiging van de professionals die bij de behandeling van deze groep patienten betrokken is, stelt de inhoud van deze paden vast: welke verrichtingen zijn voor deze patiëntengroep op welk moment noodzakelijk? Na vaststelling van het klinisch pad wordt bij de patiëntengroep voor wie het pad ontwikkeld is de zorg geboden overeenkomstig de protocollering in het klinisch pad. Door in het ontwikkeltraject met elkaar te bespreken welke verrichtingen noodzakelijk zijn, neemt de doelmatigheid, de kwaliteit en de veiligheid van zorg toe. Hiermee kan de ligduur van deze patiëntengroep worden gereduceerd.

Beide methodieken hebben hun sterke en zwakke kanten. Door de sterke punten van beide methodes te combineren ontstaat een win-win situatie waarbij een combinatie van een inhoudelijke benadering (klinisch pad) met een logistiek sturingsinstrument (TOC) het effect op de doelmatigheid, kwaliteit en veiligheid nog meer versterkt.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Borghuis-Lub, T.L. en M. Paree, 2010 - Zorgvisie

TOC, Lean of Six Sigma? De meerwaarde van logistieke methoden voor ziekenhuizen.

Dit voorjaar hebben diverse artikelen de pers gehaald met de boodschap dat de waarde van bedrijfskundige logistieke methodieken in een ziekenhuis discutabel is. De zorg is immers onvoorspelbaar en goede geneeskunde vraagt een individuele benadering van de patiënt, is de redenering. Dit artikel beschrijft dat de meest toegepaste methodieken, te weten Theory of Constraints, Lean en Six Sigma wel degelijk de efficiency, veiligheid en kwaliteit van zorg in ziekenhuizen verbeteren. Praktijkvoorbeelden onderbouwen de resultaten die haalbaar en realistisch zijn.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Borghuis-Lub, T.L., 2009 - Thesis

How and why do the Theory of Constraints, Lean and Six Sigma contribute to the performance of Dutch Hospitals? Will a combination of two logistic methodologies improve the results a hospital already has achieved?

During the last few years, hospitals in The Netherlands are applying logistic methodologies like the Theory of Constraints, Lean and Six Sigma to compensate for the proposed cutting reimbursements the government has proposed in an attempt to control costs of health care organizations in general, and hospitals in particular.

While these hospitals apply one of the logistic methodologies to ameliorate the efficiency or profits of the hospital as a whole, they differ in the extent to how they achieve their objectives.

The success of each implementation depends largely on the motivation and perseverance of the participants, the employees of the hospital. Also, it’s a change for the long term. Therefore, a culture with respect for the employees is an important condition. This condition can be achieved by the fourteen Toyota Way Principles of Lean. After that, you have to choos a methodology depending on what you want to achieve as well as for which parts of the hospital you want to achieve an improvement. TOC is considered to be the methodology to improve the performance of the hospital as a whole. Once you have found the constraint impeding this improvement you can apply Six Sigma to find the root cause of this problem and Lean to improve the flow of the process.

This thesis provides guidance to hospitals regarding the applicability and opportunities of logistic methodologies. In order to survive the proposed cutting reimbursements of the government, logistic methodologies can support hospitals in achieving more revenues as well as eliminating waste. A combination in the right order of these methodologies can even intensify these profits.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Borghuis-Lub, T.L. et al., 2007 - Medisch contact

Vertragingen te lijf. Een drastische verkorting van de opnameduur in het St. Antonius Ziekenhuis.

Om de doelmatigheid en kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen, past het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein sinds begin 2006 de Theory of Constraints (TOC) toe. Met deze methode is op twee afdelingen in enkele maanden tijd de gemiddelde ligduur met meer dan 20 procent verlaagd. Tegelijkertijd is het aantal opnames met meer dan 20 procent gestegen.

Patiënten weten vanaf de eerste dag van opname wanneer ze hoogstwaarschijnlijk met ontslag kunnen. Medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat alle taken die bepalend zijn voor ontslag, zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Een eenvoudig registratiesysteem laat op patiëntniveau, artsniveau en afdelingsniveau zien wat de gemiddelde ligduur is, waardoor vertragingen worden veroorzaakt en welke voortgang is geboekt.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.