Borghesi Consultancy BV

Bestel het boek: Van veranderen naar verbeteren

Bestel het boek: Flow in de zorg

Balans tussen alle elementen biedt overzicht en kwaliteit.

Publicaties

Gert-Jan Borghuis publiceert regelmatig over logistiek in de zorg. In onderstaande publicaties vindt u een eerste indruk. Neem contact op om de complete publicaties in PDF te ontvangen; wij sturen ze met plezier toe! 

Aan alles komt een einde - VvAA Arts en Auto Maart 2010

In zijn laatste column geeft Gert-Jan nog eens zijn mening over drie onderwerpen: privacy versus beschikbaarheid van gegevens, de zorgverlener en het EPD en Zorg: tussen Kunst en Kunde. De landelijke discussie over privacy rondom gegevensuitwisseling leidt tot niets. In plaats daarvan moet het uitwisselen van gegevens een vast onderdeel vormen van de vertrouwensrelatie die de patiënt met zijn behandelaar heeft. Om goed met het EPD te kunnen werken, dient in het curriculum van alle opleidingen in de Zorg een groter deel besteed te worden aan het gebruik en de (on)mogelijkheden van ICT. En tot slot: gezondheidszorg is een vak: een roeping tussen Kunst en Kunde. Het technische deel van de zorg (kunde) is net zo belangrijk als het menselijke gedeelte: de Kunst. Dus: Zorgveleners, gebruik ICT waar nodig maar bedenk: uw persoonlijke aandacht, kunst en kunde is 1000* krachtiger! 

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Grote getallen - VvAA Arts en Auto Maart 2010

Eindelijk lijkt de pathologie gedigitaliseerd te worden! Pathologen worden geholpen met beslissingsondersteuning. Resultaten zijn beter reproduceerbaar en de inter- en intraobjectieve variatie tussen pathologen zal afnemen. Maar, welke internationale standaard wordt afgesproken voor het uitwisselen van beelden? En, hoe gaan we om met het benodigde geheugen om alle beelden op te slaan?

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Meten is weten? - VvAA Arts en Auto Februari 2010

Partijen zijn het eens geworden over de manier waarop huisartsen verantwoording zullen gaan afleggen over hun kwaliteit van zorg. Namelijk, met 83 indicatoren voor medisch handelen. Met als doel dat patienten goed geïnformeerd kunnen kiezen voor een huisarts en dat zorgverzekeraars goed kunnen inkopen. Dit is een megalomaan project en niet haalbaar! En bereiken we hiermee een verhoging van de kwaliteit? Wordt het niet een beetje van: Zeg me hoe je me wilt meten, en ik gedraag me er wel naar?

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Sneeuwwitje en de zeven dwergen - VvAA Arts en Auto Januari 2010

Een groot aantal regio’s is al jaren actief om patiëntgegevens tussen ziekenhuizen, huisartsen, apotheken en vele andere zorgverleners uit te wisselen. Regionaal wordt er al goed samengewerkt. Maar, het CPB heeft in 2009 een van de regio’s onderzocht en een boete opgelegd. Het vindt dat de privacy van de patiënt geschaad wordt tegenover zorgverleners die al jaren gewend zijn gegevens uit te wisselen in het belang van hun patienten. Een burger die in een sneeuwbui tegen een boom rijdt en in de sneeuw ligt wil niet als sneeuwwitje wachten op de prins, maar op een zorgverlener die relevante gegevens bij de hand heeft. 

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Zorgen - VvAA Arts en Auto December 2009

Bijna 60% van de verpleegkundigen in ziekenhuizen overweegt het vak te verlaten. Redenen zijn een te hoge werkdruk en te weinig waardering. De administratieve lasten blijven stijgen. Implementatie van een EPD kan verlichting bieden. Een ruimer EPD dan nu vaak wordt uitgerold. Namelijk: het gaat om werkaantekeningen van artsen en verpleegkundigen zodat zij elkaar niet onnodig hoeven te raadplegen. Ook werken met protocollen via een elektronische checklist bespaart veel administratieve tijd. Tot slot dienen opdrachten in een ordermanagementsysteem ingevoerd te worden, zodat iedereen overzicht heeft van alle acties per patiënt.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Integrale bekostiging – VvAA Arts en Auto December 2009

Minister Klink wil de huisarts met integrale bekostiging van ketenzorg meer de regie geven over de behandeling van chronische patienten. Echter, het huidige computersysteem van de huisarts is niet geschikt om ketenzorg goed te ondersteunen. Overgaan naar een nieuw systeem, het KIS, leidt weer tot versnippering, omdat de meeste KIS’sen gemaakt zijn voor een specifiek ziektebeeld. Ouderen hebben immers vaak meerdere ziektebeelden tegelijk.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Goed initiatief – VvAA Arts en Auto November 2009

Met verdergaande marktwerking komen we er niet. Het zorgt direct voor barrières op het belangeloos uitwisselen van patiëntinformatie. In een vrije markt geef je als leverancier nooit belangrijke gegevens over je cliënt, producten en prijzen van die producten aan je concurrent. Kijk dan naar de uitgangspunten van Health 2.0. Hier gaat het om gebruik maken van nieuwe middelen als internet, e-mail en twitter door zorgverleners met hun patienten. Om het transparant maken en delen van zorginformatie tussen zorgverleners en patiënten om de patiënt goed te informeren en meer regie te geven. Goede samenwerkingsafspraken worden te gauw gezien als kartelvorming. 

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

ICT kan helpen, maar gebruik het dan ook! – VvAA Arts en Auto September 2009

Als spoedoverplaatsing wegens capaciteitsgebrek noodzakelijk is, dient snel een IC-bed in de directe omgeving gevonden te worden. Er is een website ontwikkeld waar vraag en aanbod van IC-bedden elkaar treffen: www.zorg-capaciteit.nl Drie jaar later (2008) blijken ziekenhuizen nog steeds niet voor de volle 100% mee te doen. Het belcircuit is nog steeds hardnekkig intact. We moeten eens stoppen met het “it’s not invented here syndroom”.  

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Functiegerichte bekostiging, einde van het holisme? – VvAA Arts en Auto Augustus 2009

Op dit moment verlenen samenwerkingsverbanden van huisartsen grootschalig Regionale Ketenzorg rondom diabetes. Zij voeren de regie en andere zorgverleners zijn medebehandelaars, die betaald worden door het huisartsencollectief. Geen van de systemen van individuele behandelaars hebben systemen met de benodigde functionaliteit om een transmuraal ketendossier diabetes te ondersteunen. Voorkomen moet worden dat er bijvoorbeeld per ziektebeeld eilandjes van informatie ontstaan. Ketenzorg dient gefinancierd te worden op basis van samenwerking en organisatie van die zorg.  

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Viva Espagna – VvAA Arts en Auto Juli 2009

In Spanje heeft elke regio een eigen centraal ICT systeem, waarmee huisartsen, apothekers en specialisten werken. Het is een standaard EPD, inclusief medicatie, diagnoses, labuitslagen, foto’s et cetera. Patienten kunnen zelfstandig elektronisch afspraken maken bij de huisarts. Met een persoonlijke en unieke pas van de patiënt kan een zorgverlener toegang krijgen tot het dossier van de patiënt. De centrale overheid is nu gestart met het koppelen van alle regio’s, zodat patiëntgegevens transparant over heel Spanje kunnen worden uitgewisseld.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

De keten is zo sterk als....VvAA Arts en Auto Juli 2009

Hoewel medische laboratoria intern alle processen volledig veilig hebben geautomatiseerd, kan het alsnog mis gaan bij het presenteren van de uitslag aan de gebruiker. Dit gebeurt als een ziekenhuiscomputer de labgegevens niet tijdig, juist of consequent afbeeldt. Bijvoorbeeld doordat referentiewaarden ontbreken. Het gaat dan alsnog mis bij de zwakste schakel. Dus, certificeer niet alleen de onderdelen maar de hele keten!

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Calamiteiten melden - VvAA Arts en Auto Juni 2009

Evenals bij incidenten met medicatie moet er ook een landelijk meldpunt komen voor ICT-calamiteiten. Alle voordelen van de werkwijze bij medicatie worden niet benut. Daardoor blijft het leren van fouten uit. NICTIZ dient deze rol op zich te nemen. Door een open cultuur rondom meldingen van ICT-incidenten krijg je de broodnodige informatie boven tafel. Alleen dan zullen we leren van gemaakte fouten.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Big brother is watching you - VvAA Arts en Auto Mei 2009

Bij domotica komt het gevoel van Big brother is watching you boven. Hoe komt dit? Domotica stimuleert het zelfmanagement bij de patiënt en biedt mogelijkheden voor preventie. Tegelijkertijd is met domotica minder personeel noodzakelijk en kunnen (mede daardoor) de kosten verlaagd worden. Maar, Hoe zorgen we voor een foutloos systeem? Hoe kunnen we voorkomen er geen verkeerde adviezen gegeven worden; hoe garanderen we de privacy van gegevens die opgeslagen worden; hoe wordt een koppeling met het Landelijk Schakelpunt gerealiseerd? Allemaal vragen voor Big Brother?

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Vakantiekoorts - VvAA Arts en Auto April 2009

Er ontstaat te veel heisa rondom een landelijk EPD omdat voor iedereen niet duidelijk is wat er nu gebeurt en wat de vervolgstappen zijn. Er ontbreekt duidelijke communicatie over het nu en later. Om nog meer heisa te voorkomen stelt Gert-Jan voor eerst het Waarneemdossier Huisartsen en het Elektronisch Medicatie Dossier uit te rollen, voorzien van goede informatie aan betrokken partijen. VWS moet hierover veel beter gaan communiceren.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Een mogelijke oplossing? – VvAA Arts en Auto Januari 2009

In plaats van te wachten op een landelijk EPD kunnen dichter bij huis alvast stappen genomen worden. Het gaat om uitwisselen van overdrachtsinformatie van de ene naar de andere schakel, zoals tussen huisarts en fysiotherapeut. Als bij overdracht van de behandeling van de patiënt tussen 1e, 2e en 3e lijn basisdossiers met objectiveerbare, vastgestelde feiten met goedkeuring van de patiënt worden uitgewisseld is er op korte termijn winst te behalen.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Terugkoppeling ingezonden brieven – VvAA Arts en Auto December 2008

Hoe zorg je ervoor dat bij het regionaal opslaan van gegevens die de patiënt en de zorgverlener kunnen benaderen, uitslagen van bijvoorbeeld pathologie onderzoek niet eerder gezien wordt door de patiënt dan door de arts? Drie reacties op deze vraag worden kort beschreven. Zo worden in de UK alle uitslagen via de huisarts na autorisatie vrijgegeven. Een tweede arts komt met de conclusie dat alle uitslagen meteen beschikbaar gesteld kunnen worden, behalve een beperkt aantal (bijvoorbeeld histologie met kans op kanker). Hiervoor wordt maximaal een week tijd gevraagd zodat eerst overleg met de patiënt gevoerd kan worden.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Het EPD en wetenschappelijk onderzoek – VvAA Arts en Auto November 2008

Een EPD dat in de directe zorgverlening goed wordt gebruikt kan helpen bij wetenschappelijk onderzoek. Dit stelt echter eisen aan het EPD en aan zorgverleners die ermee werken. Gegevens dienen zoveel mogelijk gestructureerd en gecodeerd te worden vastgelegd. Ook moeten meer gegevens worden vastgelegd dan voor de primaire zorg strikt noodzakelijk is. Voor follow up dienen gegevens soms voor een langere periode te worden vastgelegd. Ook bijwerkingen moeten meer uitvoerig worden vastgelegd. Kortom, de individuele zorgverlener zal het meer moeite en tijd kosten.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Kunnen we in ICT-Zorg leren van de industrie? – VvAA Arts en Auto Oktober 2008

ICT-ondersteuning bij de communicatie tussen huisarts en specialist kan gebruik maken van de 8 eigenschappen van Covey voor effectief ondernemerschap: 1) Laat uw ego achter bij de deur; 2) Zorg voor nieuwsgierigheid; 3) Neem afstand van de oplossing; 4) Verzamel bewijzen; 5) Bereken de effecten; 6) Onderzoek het uitwaaierende effect; 7) Rem af voor oranje stoplichten; 8) Zoek de oorzaak. Het belang van deze eigenschappen is evident en in de praktijk blijft het moeilijk ze echt consequent toe te passen.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Het EPD en wetenschappelijk onderzoek – VvAA Arts en Auto November 2008

Een EPD dat in de directe zorgverlening goed wordt gebruikt kan helpen bij wetenschappelijk onderzoek. Dit stelt echter eisen aan het EPD en aan zorgverleners die ermee werken. Gegevens dienen zoveel mogelijk gestructureerd en gecodeerd te worden vastgelegd. Ook moeten meer gegevens worden vastgelegd dan voor de primaire zorg strikt noodzakelijk is. Voor follow up dienen gegevens soms voor een langere periode te worden vastgelegd. Ook bijwerkingen moeten meer uitvoerig worden vastgelegd. Kortom, de individuele zorgverlener zal het meer moeite en tijd kosten.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Voor de patiënt – VvAA Arts en Auto September 2008

 De invoering van het landelijke EPD lijkt een heuse wedstrijd te worden. Onduidelijk is wie er gaat winnen: grote Ego’s Koepels, OZIS, NICTIZ, Google, VWS, Microsoft? De verliezer staat in ieder geval vast: de patiënt. Elke dag gebeuren er onnodige fouten bij patienten. We moeten doorgaan, voor de patiënt van nu en van morgen. Voor onszelf en onze kinderen.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Casuďstiek? – VvAA Arts en Auto Augustus 2008

Aan de hand van een voorbeeld benadrukt deze column dat we eens moeten ophouden met discussies over wie de regie moet hebben over een regionaal of landelijk EPD. We moeten het gewoon gaan doen. En de patiënt zelf kan het beste de regie voeren over de gegevens die voor andere zorgverleners van belang zijn. De patiënt moet meer bij de Zorg-ICT worden betrokken.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

De krant is weer niet bezorgd – VvAA Arts en Auto Augustus 2008

Als de krant voor de tweede keer in een week niet wordt bezorgd en bij bellen een computer mij te woord staat, herkent deze het feit dat dit al de tweede keer is. Ik word direct doorgeschakeld naar een medewerker van de bezorging. Een zeer adequate en menselijke benadering die we ons in de zorg ook wensen. Zowel Google als Microsoft investeren flink in de zorg voor het maken van een Public Health Record. Het gevaar is dat grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens worden opgeslagen waar uiteindelijk niemand wat aan heeft.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

De jeugd heeft de toekomst - VvAA Arts en Auto Juli 2008

Dit artikel bepleit een nadrukkelijke rol voor Zorg-ICT in alle medische, paramedische en bestuurlijke opleidingen in de zorg. Managers en bestuurders in de zorg hebben in het algemeen nog te weinig kennis en kunde van ICT om goede beslissingen te kunnen nemen. En: “To err is human, but to really mess things up, you need a computer”.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Tranen en een Testarossa – VvAA Arts en Auto Juli 2008

Een ongeluk is gauw gebeurd. Voor een adequate behandeling in het buitenland is het raadzaam de belangrijkste medische informatie altijd bij je te dragen (op papier of met een USB-stick). Beschikbaarheid van deze informatie stimuleert een snelle en adequate behandeling. De elektronische uitwisseling van gegevens, zeker tussen verschillende landen, voorziet hierin nog niet.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

ICT......Haarlemmerolie? – VvAA Arts en Auto Juni 2008

Innovatie van zorg gericht op nieuwe vormen van interactie tussen zorgverlener en patiënt en een betere patiëntenlogistiek leiden tot een verhoging van de efficiency. ICT kan hierbij ondersteunen. Het initiatief om te bepalen hoe dit vorm gegeven moet worden, blijft echter een taak voor de professional.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Verandermanagement - VvAA Arts en Auto Mei 2008

Het invoeren van een heel nieuw ziekenhuisbreed informatiesysteem inclusief een EPD vraagt om een integrale planning voor het hele ziekenhuis, een Kern-EPD met een basisset van gegevens van alle patienten en vrijheid om afdelingsgerichte EPD’s aanvullend in te voeren zolang ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bij dit veranderingsproces zullen zorgverleners bereid moeten zijn over de grenzen van het eigen specialisme heen te kijken. Het zijn complexe veranderprojecten in plaats van ICT-projecten!

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Tussen Kunst en Kunde - VvAA Arts en Auto Mei 2008

Het artikel trekt een parallel tussen vliegvissen en ICT. Voor allebei is een combinatie van gedrevenheid, concentratie, ervaring en techniek cruciaal om succesvol te kunnen zijn. Zowel Kunde, maar ook Kunst.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Voor wie is het EPD bedoeld? - VvAA Arts en Auto April 2008

Tot op heden is het EPD vooral voor de individuele zorgverlener ver uitgewerkt. Uitwisseling van gegevens met collega’s, bijvoorbeeld de huisarts, vraagt om overleg. Welke informatie is gewenst? En welke niet? Uiteraard is het EPD ook voor de patiënt bedoeld. Ook deze doelgroep krijgt inmiddels aandacht. De eerste mogelijkheden zijn in sommige EPD’s gerealiseerd, zoals het zelf kunnen registreren van bepaalde waardes en symptomen. Vooral een goede afstemming met de collega’s moet echter niet over het hoofd gezien worden.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Analoge of digitale wereld - VvAA Arts en Auto April 2008

Gebruikers zullen bij het ontwikkelen van een EPD moeten wennen aan een nieuwe manier van denken. Professionals die in de analoge wereld zijn opgegroeid hebben sterk de neiging om vanuit niet geautomatiseerde principes een 1 op 1 vertaling van functies en processen naar de computer te maken. In de praktijk wordt echter een andere manier van denken en werken gevraagd. Dit noodzaakt tot goede afstemming en communicatie tussen inhoudsdeskundigen en ICT-ers. Een lastige klus.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Laat de burger zelf kiezen - VvAA Arts en Auto April 2008

De auteur neemt stelling over de lopende discussie rondom privacy van gegevens versus beschikbaarheid. De burger/patiënt moet zelf beslissen over uitwisseling van zijn/haar gegevens. De raadsman hiervoor kan het beste de huisarts zijn. Beide partijen dienen voorzien te worden van informatie over het belang van een goede beveiliging van privacy en het belang van uitwisseling van gegevens.

 

Geef de patiënt meer regie in zijn eigen ziekteproces! - VvAA Arts en Auto Maart 2008

Hoe meer de patiënt de regie heeft over zijn/haar ziekte en behandeling, hoe beter dat is. ICT kan daarbij ondersteunen. Voorbeelden zijn het zelf kunnen maken van afspraken bij poliklinieken en sites met een forum voor bepaalde patiëntengroepen, waar informatie uitgewisseld kan worden gecombineerd met mogelijkheden om te chatten.  

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Gemak, genot en gewin – VvAA Arts en Auto Februari 2008

Voorwaarde voor succes van ICT in de zorg is in ieder geval gewin. Gewin voor de professional. ICT-ers en zorgverleners zullen daarvoor elkaars wereld en jargon moeten overbruggen. In gezamenlijke sessies zullen zij het gewin boven tafel moeten krijgen; alleen dat levert een team op dat een winnende wedstrijd kan spelen. Dit gewin bestaat altijd uit betere zorg voor de patiënt. 

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.

Writers Block – VvAA Arts en Auto Januari 2008

ICT in de gezondheidszorg kent zijn eigen onvergelijkbare uitdagingen. Een goede en werkbare balans tussen beschikbaarheid versus privacy van patiëntgegevens is nog steeds niet gevonden. Belangrijke vraag daarbij is welke gegevens je als patiënt ter beschikking wilt stellen: aan welke zorgverlener en op welk moment? Beleidsontwikkeling hiervoor vraagt om een grote mate van zorgvuldigheid.

Een pdf-bestand van het volledige artikel kunt u per e-mail opvragen.